Radio

Rhannau o raglenni Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru

Mae hwn yn fis enfawr i Dewi Tudur. Mi fydd ei lyfr cynta, Dewey and the Dragonfly, yn cael ei gyhoeddi.  Mi fydd ar werth mewn sawl gwlad o gwmpas y byd.

Dyma gyfle i weld a chlywed stori bersonol Dewi.

Sian Roberts yn siarad yn agored iawn am sut mae ei bywyd yn newid oherwydd MS

Mi gafodd Alaw Evans ddamwain car difrifol.  Mae hi'n lwcus i fod yn fyw. Erbyn hyn mae hi wedi priodi ac yn fam. 

Mae Aled Jones yn rhoi cartref i ffoaduriaid yn ei gartref yng Nghaerdydd

Amanda James yn siarad yn agored iawn am pa mor anodd ydi pethau ar ôl iddi hi a'i phartner fethu cael plant.

Stori Annette Edwards , nath orfod gadael y WRAF - a hynny oherwydd ei bod hi'n hoyw.

Ymateb teulu ar ôl i MS Radha Nair  waethygu dros nos.

Mae Radha yn niwro-wyddonydd, yn dod o Singapore ac yn siarad Cymraeg yn rhugl.

​​Clicia ar y llun i weld plant yn trafod y byd a'i bethau. 

 

Digon yma i wneud i ti feddwl - a digon i wneud i ti wenu.

Annette Edwards - Bwlio

Annette Edwards yn siarad yn agored am fwlio plentyn pan oedd y ddwy yn yr ysgol. 

 

Clicia ar y llun i weld Annette yn siarad a gweld Robert John yn dweud sut beth ydi cael dy fwlio.

Jemma West

Mae gan Jemma West arthritis ers pan oedd hi'n blentyn.  Mi roddodd hi'r gorau i’w thabledi lladd-poen i drio cael babi.

Roz Richards yn siarad yn agored iawn am hiliaeth. Fe gawn ni gyfle hefyd i glywed ei hefaill a'i ffrind yn siarad am hyn. Hefyd ei mam - un o genhedlaeth Windrush.

"Roedd y gwir Wyn Thomas yn cuddio y tu ôl i'r botel, y sigarets a'r wên."

Roedd Wyn bron yn 79 oed cyn iddo sylweddoli ei fod wedi cael pyliau o iselder ysbryd ers pan oedd yn blentyn.  

Mi nath Osian Leader brynu ci Border Doodle i'w deulu. Ond mi nath ei freuddwyd droi'n dipyn o hunllef.

Mae Mair Elliott yn siarad yn hynod o onest am ddelio ag Anorexia.

Mi gafodd y rhaglen ei henwebu ar gyfer Gwobrau Mind Prydain

Annette Edwards - Bwlio

Rhaglenni gyda theuluoedd sy'n byw gyda Syndrom Down.

Clicia ar y llun i weld y gwahanol raglenni.

Byd Awtistiaeth

Pobol o wahanol rannau o Gymru yn siarad yn agored ac annwyl am fyw gydag awtistiaeth.

Clicia ar y llun i weld y fideos.

Tewach na Dwr

Clicia ar y llun i glywed gwahanol efeilliaid yn siarad am y berthynas unigryw sy rhyngddyn nhw.

Yr actores Lauren Phillips yn siarad am y Gymraeg gyda rhai o'i ffrindiau yn ardal Penybont-ar-Ogwr.

O Enau Plant Bychain

Plant rhwng 7 ac 11 oed yn trafod y byd a'i bethau!

 

Angylion, Arwyr, Cas fwyd, materion mawr y byd, anrhegion Nadolig gwaetha erioed a llawer llawer mwy.

Prydael

Pobol rhwng 11 ac 86 oed yn dweud eu dweud am ganlyniad y Refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Yws Gwynedd

Ywain Gwynedd sy'n ymuno â rhai o staff a chwsmeriaid gwesty'r Black Boy yng Nghaernarfon.

 

Digon i'w drafod a lot o hwyl.

Yn 9 a 10 oed

Plant yn dweud sut beth ydi bod yn 9 a 10 oed.  

 

Y dwys a'r ysgafn. Clicia ar y llun i wylio fideos o'r cyfranwyr.

Gofal Pia Hi

Mae Delwyn Williams yn egluro sut newidiodd bywyd ei deulu pan wnaethon nhw ddarganfod fod gan ei wraig, Olga, MS.

 

Mi dreuliodd Delwyn tua 30 mlynedd yn mynd i weld Olga mewn ysbytai.

Eurgain Gwilym

Rhaglen radio am daith Eurgain o Brifysgol Llambed i Zimbabwe.

Fe aeth Eurgain yno fel gwirfoddolwr i helpu i godi llyfrgell ar gyfer plant anabl.

Mansel Jones yn siarad am ei gefnder, Ross, aeth ar goll yn 1965.

Mark Phillips, dyn ifanc o Sancler sydd a Pharlys yr Ymennydd.

Mae'n debyg y cei di sioc wrth wylio'r fideo yma. 

Mae'n anodd credu y byddai pobol yn dweud y math yma o beth wrth berson mewn cadair olwyn.